strona główna katalog kursów językowych jak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznie szkoły na mapach  jak rezerwować? promocje
               

 

 

 

Rozmawiaj z Polską za 2p/min. już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

   1. Wykręć z Anglii 24h/7 dni w tygodniu 0844 862 0023   2. Następnie wprowadź swój numer stacjonarny w Polsce 0048..
   3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

2p/min na telefony komórkowe, komórki - szczegóły

  INFORMACJE: praca i pobyt w Wielkiej Brytanii

Czego dotyczą niniejsze informacje?

Niniejsza broszura wyjaśnia, w jaki sposób obywatele nowych państw członkowskich mogą przybywać, mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii. Informuje o tym, gdzie, w razie potrzeby, można uzyskać więcej informacji na ten temat.

 

Przyjazd do Wielkiej Brytanii

Program Rejestracji Pracowników

Gdzie szukać dalszych informacji

Informacje dla pracodawców

 

Przyjazd do Wielkiej Brytanii

Czy muszę okazać paszport lub dowód osobisty przy przekraczaniu granicy Wielkiej Brytanii?

Tak. Przy przekraczaniu granicy Wielkiej Brytanii konieczne będzie okazanie paszportu lub dowodu osobistego. Przybywając do portu morskiego lub lotniczego, należy korzystać z osobnego przejścia, jeżeli takie przejście występuje, oznaczonego EEA/EU (Europejski Obszar Gospodarczy/Unia Europejska -EOG/UE).

 

Czy mam prawo mieszkać w Wielkiej Brytanii?

Prawo Wspólnoty Europejskiej daje prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii:

osobom pracującym w Wielkiej Brytanii; lub osobom posiadającym wystarczająco duże środki finansowe, aby utrzymywać się bez korzystania z funduszy publicznych.

 

Czy moja rodzina może dołączyć do mnie w Wielkiej Brytanii?

Tak. Jeżeli dana osoba ma prawo przebywać w Wielkiej Brytanii, rodzina

może do tej osoby dołączyć.

W świetle prawa Wspólnoty Europejskiej rodzina obejmuje:

.                       •               męża lub żonę;

.                       •               dzieci lub wnuki danej osoby, oraz dzieci lub wnuki małżonka danej osoby (jeżeli dzieci są w wieku poniżej 21 lat) lub dzieci w wieku powyżej 21 lat pozostające na utrzymaniu danej osoby;

.                       •               krewni pozostający na utrzymaniu, np. rodzice lub dziadkowie danej osoby lub małżonka;

.                       •               w przypadku studentów, jedynie żona lub mąż oraz dzieci pozostające na utrzymaniu mogą do tej osoby dołączyć;

.                       •               partnerzy (konkubenci) pochodzący z krajów nie należących do Unii Europejskiej pod warunkiem, że spełniają wymogi przepisów o imigracji.

 

Inni krewni danej osoby, tzn. bracia, siostry lub kuzyni nie posiadają

automatycznego prawa do zamieszkania w Wielkiej Brytanii z daną osobą.

Rozpatrzymy jednak wnioski o pobyt złożone przez innych krewnych danej osoby, jeżeli pracuje ona w Wielkiej Brytanii oraz:

.                       •               krewni pozostają na utrzymaniu tej osoby; lub

.                       •               zamieszkiwali z daną osobą przed przybyciem do Wielkiej Brytanii.

 

W jaki sposób moja rodzina może przybyć i zamieszkać ze mną w
Wielkiej Brytanii?

Krewni nie będący obywatelami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) muszą uzyskać rodzinne zezwolenie EOG, jeżeli przybywają do Wielkiej Brytanii w celu zamieszkania na stałe lub na dłuższy okres czasu z daną osobą. Uzyskanie zezwolenia konieczne jest przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii bez zezwolenia rodzinnego EOG mogą otrzymać odmowę przekroczenia granicy.

 

Czy moi krewni nie będący obywatelami państw członkowskich EOG muszą uzyskać zezwolenie rodzinne EOG, aby mnie odwiedzić w Wielkiej Brytanii?

Obywatele niektórych krajów muszą uzyskać wizę, aby przybyć do Wielkiej Brytanii. Krewni osób przebywających w Wielkiej Brytanii, z krajów w których wymagana jest wiza, będą musieli uzyskać wizę lub zezwolenie rodzinne EOG, aby przybyć do Wielkiej Brytanii. Krewni, z krajów w których wiza nie jest wymagana, mogą przebywać w Wielkiej Brytanii bez wizy lub zezwolenia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem spełniania przepisów imigracyjnych. Informacje o tym, od kogo wymaga się uzyskania wizy znajdują się w Internecie na stronach: www.ukvisas.gov.uk

 

Czy mam prawo do Zezwolenia na pobyt w Unii Europejskiej?

Osoby posiadające pełne prawo do swobodnego przemieszczania się w Wielkiej Brytanii mogą uzyskać zezwolenie na pobyt potwierdzające ten fakt. Wniosek o udzielenie takiego zezwolenia można złożyć na formularzu EEC1.

Następujące osoby posiadają pełne prawo swobodnego przemieszczania się:

obywatele Malty i Cypru pracujący w Wielkiej Brytanii; obywatele innych krajów wstępujących do Unii Europejskiej, którzy pracowali

legalnie w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy; osoby prowadzące działalność gospodarczą; lub

•    osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii jako studenci studiów dziennych oraz emeryci lub osoby posiadające wystarczające środki utrzymania.

Osoby nie mające pewności co do własnego statusu imigracyjnego powinny zgłosić się do Biura Informacji do spraw Imigracji i Narodowości (Immigration and Nationality Enquiry Bureau): Tel.: 0870 606 7766

 

Jak złożyć wniosek o Zezwolenie na pobyt?

Formularze wniosków można uzyskać w Oddziale Formularzy Wniosków (Application Forms Unit).

Telefon: 0870 241 0645 Usługa „Text-phone”: 0800 3898289 Internet: www.ind.homeoffice.gov.uk

Formularze wniosków zawierają wyjaśnienia w jaki sposób dana osoba może potwierdzić swój status w Wielkiej Brytanii.

 

Program Rejestracji Pracowników

Od dnia 1 maja 2004 r. większość obywateli nowych państw członkowskich (z wyjątkiem Cypru i Malty) pracujących w Wielkiej Brytanii będzie objętych Programem Rejestracji Pracowników z krajów przystępujących do Unii. Osoby objęte tym programem będą musiały zarejestrować się, jeżeli zamierzają pracować dla pracodawcy w Wielkiej Brytanii przez okres przekraczający jeden miesiąc.

Po okresie 12 miesięcy nieprzerwanego legalnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, dana osoba będzie miała pełne prawo do swobodnego przemieszczania się. Następnie możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na pobyt w EOG potwierdzającego status tej osoby.

Obywatele Malty i Cypru pracujący w Wielkiej Brytanii mogą wnioskować o
zezwolenie na pobyt w chwili obecnej.

 

Dalsze szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

Czy muszę się rejestrować do pracy w Wielkiej Brytanii?

Następujące osoby będą musiały się zarejestrować w Urzędzie Spraw
Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office):
 

obywatele jednego z nowych Państw Członkowskich (oprócz Malty i Cypru) objęci Programem Rejestracji Pracowników; oraz osoby rozpoczynające pracę w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie; lub osoby pracujące w Wielkiej Brytanii przed 1 maja bez zezwolenia.

Następujące osoby nie są objęte rejestracją pracowników i w związku z tym nie muszą się rejestrować, jeżeli spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków:

osoby prowadzące działalność gospodarczą; osoby pracujące w Wielkiej Brytanii przez 12 miesięcy lub dłużej w tym samym miejscu pracy, w którym są zatrudnieni w dniu 1 maja 2004 r.; osoby pracujące legalnie w Wielkiej Brytanii i pozostające w tym samym miejscu pracy po dniu 1 maja 2004 r.; osoby, które uzyskały zezwolenie na przyjazd do Wielkiej Brytanii przed 1 maja jako sezonowi pracownicy w rolnictwie i podjęli pracę w ramach Programu Sezonowych Pracowników w Rolnictwie w dniu 1 maja lub później; osoby świadczące usługi w Wielkiej Brytanii w imieniu pracodawcy nie posiadającego siedziby w Wielkiej Brytanii;

•    osoby będące jednocześnie obywatelami Wielkiej Brytanii, innego państwa członkowskiego EOG (oprócz 8 nowych państw członkowskich) lub Szwajcarii;

.                       •               najbliżsi krewni obywateli Szwajcarii lub innego państwa członkowskiego EOG (oprócz jednego z 8 nowych państw członkowskich) pracujących w Wielkiej Brytanii;

.                       •               członkowie rodzin obywateli Szwajcarii lub innego państwa członkowskiego EOG zamieszkujących w Wielkiej Brytanii jako studenci, emeryci lub osoby posiadające wystarczające środki utrzymania.

 

Kiedy należy się rejestrować?

Wniosek o rejestrację w ramach Programu Rejestracji Pracowników należy złożyć natychmiast po podjęciu nowej pracy. Jeżeli dana osoba nie złoży wniosku w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia, zatrudnienie stanie się nielegalne po upłynięciu tego terminu. Zatrudnienie będzie nielegalne do momentu wydania zaświadczenia o rejestracji oraz konieczne może się okazać przerwanie zatrudnienia.

 

W jaki sposób należy złożyć wniosek?

Należy wypełnić formularz wniosku WRS (Program Rejestracji Pracowników), podając nazwisko, adres, datę urodzenia, obywatelstwo oraz szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia.

W celu uzyskania formularza wniosku lub informacji, można zatelefonować pod numer: 08705 210 224

lub odwiedzić strony: www.ind.homeoffice.gov.uk lub

www.workingintheuk.gov.uk

Formularz należy przesłać pod adres:

Worker Registration Team

Home Office

Walsall Road

Cannock 

WS11 0WS

Zalecamy wysłanie wniosku listem poleconym.

W przypadku składania wniosku po raz pierwszy, razem z wnioskiem należy przesłać:

.                       •               pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia;

.                       •               dwa zdjęcia paszportowe;

.                       •               paszport lub dowód osobisty; oraz

 

opłatę wysokości 50 GBP.

 

Jak dokonać płatności?

Płatności można dokonać czekiem banku Wielkiej Brytanii, przekazem pocztowym w Wielkiej Brytanii albo kartą płatniczą lub kredytową. Wpłynięcie płatności na konto może w niektórych przypadkach trwać do 5 dni. Najszybszym sposobem dokonania płatności jest przekaz pocztowy.

 

Dalsze postępowanie

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma pocztą następujące dokumenty:

Karta rejestracji

Zawiera nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, obywatelstwo, zdjęcie oraz
numer identyfikacyjny. Karta rejestracji zachowuje ważność przez cały okres
rejestracji w tym programie.

 

Zaświadczenie o rejestracji

Zaświadczenie ma formę listu. Jest to zezwolenie na pracę dla pracodawcy wymienionego we wniosku. Kopia zaświadczenia zostanie przesłana pracodawcy. Ważność zaświadczenie wygasa w dniu zakończenia pracy dla danego pracodawcy. Jeżeli dana osoba nie pracuje już dla danego pracodawcy w chwili wydania zaświadczenia, zaświadczenie jest nieważne.

Paszport lub dowód osobisty

Kartę rejestracji i zaświadczenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeżeli decyzja w sprawie wniosku będzie odmowna (np. jeżeli dana osoba nie musi się rejestrować w tym programie), wnioskodawca otrzyma pismo odmowne oraz paszport lub dowód osobisty. Opłata zostanie zwrócona w całości. Kopia pisma odmownego zostanie przesłana pracodawcy.

 

Co należy robić w przypadku zmiany miejsca pracy?

W przypadku zmiany miejsca pracy, należy złożyć wniosek o zaświadczenie o rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników stanowiące pozwolenie na pracę dla nowego pracodawcy. Należy skorzystać z formularza wniosku WRS.

Należy podać numer identyfikacyjny znajdujący się na karcie rejestracji oraz
przedstawić dane dotyczące nowego pracodawcy.

 

Wtedy zostanie wydane nowe zaświadczenie wskazujące nowego pracodawcę. Kopia zaświadczenia zostanie przesłana do nowego pracodawcy. Należy zachować nowe zaświadczenie wraz z pierwszym zaświadczeniem i kartą rejestracji ze zdjęciem.

 

Czy muszę płacić przy składaniu wniosku o kolejne zaświadczenie o rejestracji?

Nie. Opłata pobierana jest jedynie przy pierwszym wniosku składanym w ramach Programu Rejestracji Pracowników i wydaniu karty rejestracji.

 

Czy mogę pracować jednocześnie w więcej niż jednym miejscu pracy?

Tak, ale konieczne jest złożenie wniosku o zaświadczenie o rejestracji dla każdego pracodawcy, u którego zatrudniona jest dana osoba.

 

Kim jest pracodawca?

Pracodawcą jest osoba bezpośrednio wypłacająca wynagrodzenie pracownika.

 

Czy muszę składać wniosek o zaświadczenie o rejestracji, gdy zmieniam miejsce pracy podczas zatrudnienia w tej samej agencji pośrednictwa pracy?

Nie. Jeżeli nie występuje przerwa w zatrudnieniu, dana osoba posiada stale zezwolenie na pracę w ramach tej samej agencji pośrednictwa pracy, bez względu na miejsce zatrudnienia. Jeżeli nastąpi przerwa w zatrudnieniu trwająca dłużej niż jeden miesiąc, dana osoba będzie musiała złożyć wniosek o zaświadczenie o rejestracji w momencie podjęcia pracy.

 

Co należy zrobić w momencie zakończenia zatrudnienia?

Jeżeli dana osoba otrzymuje już zasiłek na dziecko lub korzysta ze zwolnienia podatkowego, a kończy się zatrudnienie tej osoby, należy skontaktować się z międzynarodową linią informacyjną do spraw zasiłków na dzieci pod numerem telefonu 0845 302 1454.

 

Co zrobić w razie zgubienia karty rejestracji lub zaświadczenia?

Należy się skontaktować z Zespołem Rejestracji Pracowników.

 

Jakie są korzyści z rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników?

Po okresie 12 miesięcy nieprzerwanego legalnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, dana osoba będzie miała pełne prawo do swobodnego przemieszczania się i nie będzie już musiała się rejestrować w Programie Rejestracji Pracowników. Osoba ta będzie mogła uzyskać zezwolenie na pobyt w EOG potwierdzający prawo do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej.

 

Co wlicza się do 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia?

„Nieprzerwane zatrudnienie” oznacza, że dana osoba nie może pozostawać bez pracy przez okres dłuższy niż suma 30 dni w ciągu 12 miesięcy. W celu wykazania 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia konieczne będą zaświadczenia o rejestracji lub inne dowody świadczące o zatrudnieniu.

 

Czy mogę wziąć urlop?

Tak, ale musi to być płatny urlop, a nie przerwa w zatrudnieniu.

 

Jakie są korzyści z rejestracji?

Rejestracja natychmiast po podjęciu pracy leży w interesie pracownika. Umożliwi to rozpoczęcie naliczania czasu 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia oraz umożliwi danej osobie uzyskanie pełnego prawa do swobodnego przemieszczania po upływie 12 miesięcy.

Pracodawca nie będzie mieć prawa do zatrudniania danej osoby przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, jeżeli w tym czasie pracownik nie złoży wniosku o rejestrację.

 

Czy liczba osób objętych Programem Rejestracji Pracowników jest ograniczona?

Takie ograniczenia nie występują. Osoby, które znajdą zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i zapewnią sobie środki utrzymania będą mile widziane.

 

Czy muszę opłacać podatki oraz Ubezpieczenie Społeczne?

Osoby, których dochody w Wielkiej Brytanii osiągną określony próg, muszą płacić podatki oraz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Płatności dokonuje się poprzez firmę pracodawcy i zazwyczaj sumy te odejmowane są od wynagrodzenia.

Osoby, które pracowały wcześniej w Wielkiej Brytanii i nie mają pewności co do swoich zobowiązań podatkowych oraz związanych z ubezpieczeniem społecznym wynikających z wcześniejszego okresu, mogą się skontaktować z poufną infolinią do spraw podatków i zasiłków Urzędu Podatkowego Wielkiej Brytanii (Inland Revenue) pod numerem 0845 608 6000.

 

Czy muszę mieć Numer Ubezpieczenia Społecznego?

Tak, konieczne będzie posiadanie Numeru Ubezpieczenia Społecznego oraz podanie go pracodawcy, co zapewni właściwy zapis wszystkich składek ubezpieczenia społecznego. Osoby nie posiadające jeszcze tego numeru, powinny zgłosić się do najbliższego biura Departamentu Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions), jeśli przebywają na terenie Anglii, Szkocji lub Walii. Osoby przebywające na terenie Irlandii Północnej powinny się skontaktować z Departamentem Rozwoju Społecznego (Department for Social Development). Pracodawca może być w tym pomocny, lecz złożenie wniosku o Numer Ubezpieczenia Społecznego jest obowiązkiem pracownika.

Osoby, które pracowały wcześniej w Wielkiej Brytanii, na przykład na podstawie zezwolenia na pracę, w ramach programu zezwoleń dla wybranych sektorów gospodarki, w ramach programu imigracji osób o wysokich kwalifikacjach lub na podstawie karty sezonowych pracowników w rolnictwie, powinny już posiadać Numer Ubezpieczenia Społecznego.

 

Co powinny zrobić osoby prowadzące działalność gospodarczą?

Osoby te powinny natychmiast zarejestrować się w Urzędzie Podatkowym (Inland Revenue) dzwoniąc pod numer 0845 915 4515. Za opóźnienie przy rejestracji grozi grzywna wysokości 100 GBP.

 

Jakie inne sumy mogą zostać odjęte przez pracodawcę z wynagrodzenia?

Oprócz podatku i ubezpieczenia społecznego, pracodawcy mogą odejmować od wynagrodzenia jedynie sumy na zakwaterowanie i transport. Suma, którą pracodawca może pobrać za zakwaterowanie jest prawnie ograniczona.

Pracodawca może poprosić pracownika o podpisanie osobnej zgody na odjęcie tych sum od wynagrodzenia. Jeżeli dana osoba nie miała wyboru co do miejsca zakwaterowania lub rodzaju świadczonych usług mieszkaniowych, odjęcie sumy od wynagrodzenia może być nielegalne. Przed podpisaniem zgody, należy zasięgnąć rady Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub skorzystać z infolinii do spraw minimalnego wynagrodzenia.

 

Czy pracodawca może zatrzymać mój paszport?

Paszport stanowi własność rządu kraju wydania i nikt inny nie powinien go przetrzymywać.

 

Jaką powinienem uzyskać płacę?

Większość osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii ma prawo do uzyskania wynagrodzenia przynajmniej w wysokości krajowej płacy minimalnej. Osoby pragnące uzyskać informację o wysokości należnych dochodów w świetle tego przepisu lub osoby, które sądzą, że otrzymują wynagrodzenie poniżej krajowej płacy minimalnej, mogą skorzystać z telefonicznej linii pomocy 0845 6000 678.

 

Ile godzin wolno mi pracować?

W większości miejsc pracy w Wielkiej Brytanii obowiązują prawne ograniczenia dotyczące średniego czasu pracy, przerw na odpoczynek oraz płatnych urlopów. Należy się upewnić, czy dane miejsce pracy jest objęte tymi ograniczeniami oraz dopilnować, aby pracodawca stosował się do obowiązujących przepisów. Informacje na ten temat można uzyskać w Departamencie Przemysłu i Handlu (Department of Trade and Industry) dzwoniąc pod numer 0845 6000 925 lub w Internecie pod adresem: www.dti.gov.uk.

 

Czy dostanę urlop?

Pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin przysługują cztery tygodnie płatnego urlopu, tzn. jeżeli osoba zatrudniona jest na rocznej umowie i pracuje pięć dni w tygodniu, przysługuje jej do 20 dni urlopu. Ponieważ urlop może jednak obejmować święta państwowe, należy sprawdzić zapisy umowy dotyczące uprawnień urlopowych.

Jeżeli pracownik nie wykorzystał wszystkich przysługujących dni urlopu, w momencie zakończenia zatrudnienia pracodawca musi zapłacić za niewykorzystane dni wolne.

 

Jak mogę znaleźć pracę?

Pomocy w znalezieniu zatrudnienia udzielić może najbliższa agencja pośrednictwa pracy o nazwie „Jobcentre” lub „Jobcentre Plus”. Możliwe jest także znalezienie zatrudnienia za pośrednictwem agencji prac dorywczych.

Agencje te zapewniają pracowników dla innych firm. Agencja zatrudnia pracownika, wypłaca wynagrodzenie i może zapewniać zakwaterowanie i transport. Praca jest jednak wykonywana na rzeczy innej firmy i firma ta decyduje w jaki sposób praca jest wykonywana.

Osoby zatrudnione w agencji otrzymują wynagrodzenie od agencji i agencja ta odejmuje od wynagrodzenia podatek i składki ubezpieczenia społecznego.

 

Co zrobić, jeżeli mam obawy dotyczące warunków BHP w miejscu pracy?

Pracodawca i osoba nadzorująca miejsce pracy mają obowiązek zapewnienia osobie zatrudnionej odpowiednich warunków pracy, które będą chronić jej zdrowie, bezpieczeństwo i mienie. Muszą mieć kontrolę nad wszelkimi zagrożeniami związanymi z pracą i mogącymi spowodować obrażenia lub chorobę.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomienia pracownika o wszelkich zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz w razie potrzeby odpowiednio poinstruować i przeszkolić pracowników.

Jeżeli pracownik ma obawy dotyczące warunków higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy, należy najpierw powiadomić o tym przełożonego lub przedstawiciela do spraw BHP lub przedstawiciela związków zawodowych, jeżeli działają w danym zakładzie.

Jeżeli pracownik nadal nie jest zadowolony, może się skontaktować z infolinią Nadzoru BHP (Health and Safety Executive) pod numerem 08701 545500. Jeżeli dana osoba chciałaby rozmawiać w języku ojczystym, należy powiedzieć operatorowi jaki to język. Pracownicy infolinii traktują wszystkie zgłoszenia w sposób ściśle poufny.

 

Gdzie szukać dalszych informacji

Zespół Rejestracji Pracowników Urzędu Spraw Wewnętrznych (Home Office
Worker Registration Team)

 

Moorfoot
Sheffield S1 4PQ
Telefon: 0114 259 6262
Poczta elektroniczna: wpcustomers@ind.gsi.gov.uk
Internet: www.workingintheuk.gov.uk

 

Biuro Obsługi Cudzoziemców (Immigration and Nationality Enquiries Bureau -
INEB)
Telefon: 0870 606 7766

 

Departament Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions)
Telefon: 0207 712 2171
Website: www.dwp.gov.uk
Jobcentre Plus w Internecie: www.jobcentreplus.gov.uk

 

Infolinia ds. Krajowej Płacy Minimalnej (National Minimum Wage Helpline)
Telefon: 0845 6000 678

 

Infolinia ds. osób rozpoczynających działalność gospodarczą (Newly Self-
employed Helpline
)
Telefon: 08459 15 4515

 

Instytucja Nadzoru BHP (Health & Safety Executive)

 

HSE Infoline Caerphilly Business Park Caerphilly CF83 3GG Telefon: 08701 545500 Minicom: 02920 808537 Poczta elektroniczna: hseinfomationservices@natbrit.com Internet: www.hse.gov.uk

Infolinie Nadzoru Płac w Rolnictwie (Agricultural Wages Board)

Anglia i Walia 0845 000 134 Szkocja 0131 244 6392 Irlandia Północna 02890 520813 lub 02890 524492 Policja

Jeżeli pracownik uważa, że jest wykorzystywany lub źle traktowany przez pracodawcę, powinien skontaktować się z najbliższą komendą policji. Numer telefonu można znaleźć w lokalnej książce telefonicznej.

Biuro Porad Obywatelskich (Citizens’ Advice Bureau)

Biuro Porad Obywatelskich udziela porad bezpłatnych, w sposób poufny i bezstronny. Można w nich uzyskać pomoc w problemach związanych z zadłużeniem, kwestiami mieszkaniowymi, prawnymi oraz odnoszącymi się do zatrudnienia. Biura Porad Obywatelskich znajdują się w większości miast. Numery telefonu można znaleźć w lokalnej książce telefonicznej lub na Internecie:

www.citizensadvice.org.uk

Urząd Podatkowy (Inland Revenue)

Urząd Podatkowy udziela porad dotyczących opodatkowania, składek ubezpieczenia społecznego, krajowej płacy minimalnej, zwolnień podatkowych oraz zasiłków na dzieci. Numer telefonu najbliższego biura można znaleźć w lokalnej książce telefonicznej lub w Internecie: www.inlandrevenue.gov.uk

Związki zawodowe

W wielu miejscach pracy działają związki zawodowe reprezentujące prawa pracowników. Prawa pracowników obejmują: prawo do krajowej płacy minimalnej, prawo do przerw, urlopów i świadczeń urlopowych, prawo do odpowiednich warunków BHP, prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, prawo do ochrony przed dyskryminacją.

W razie problemów można się skontaktować ze związkiem zawodowym lub z linią pomocy związków zawodowych TUC „Know Your Rights Line” („Znaj swoje prawa”) pod numerem 0870 600 4882. Szczegółowe informacje o prawach pracowników można znaleźć na Internecie: www.tuc.org.uk

Learn Direct

„Learn Direct” jest organizacją udzielającą bezpłatnych porad dotyczących kursów języka angielskiego w danym rejonie. Dostępne kursy mogą być płatne. Infolinia:

0800 100900

 

Informacje dla pracodawców

Program Rejestracji Pracowników został stworzony jako sprawny system rejestracji nie nakładający dodatkowych lub zbytecznych obciążeń na potencjalnych pracodawców zatrudniających obywateli ośmiu państw przystępujących do Unii Europejskiej.

Zgłoszenie wniosku o rejestrację jest obowiązkiem pracownika. Pracodawca musi jednak przekazać tej osobie list na papierze z nagłówkiem firmy potwierdzający datę rozpoczęcia pracy. Pismo to będzie potrzebne w celu rejestracji pracownika.

W świetle przepisów pracodawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie sobie prawa do zatrudnienia pracownika z jednego z ośmiu państw przystępujących do Unii Europejskiej. Pracodawca ma prawo zatrudniać danego pracownika w pierwszym miesiącu pracy. Jeżeli pracownik złożył wniosek w czasie pierwszego miesiąca pracy, pracodawca ma prawo zatrudniać go do momentu wydania decyzji w sprawie wniosku. Pracodawca będzie miał nadal prawo zatrudniać pracownika po wydaniu zaświadczenia o rejestracji.

Pracodawca powinien:

•    Uzyskać i zachować kopię formularza wniosku wypełnionego przez daną osobę jako dowód, że osoba ta zgłosiła wniosek o rejestrację przed upływem miesiąca od rozpoczęcia pracy;

•    odebrać i zachować kopię ważnego zaświadczenia o rejestracji.

W świetle nowych przepisów Pracodawca może być winny popełnienia
wykroczenia, jeżeli:

 

.                       •               pracownik nie złoży wniosku o zaświadczenie o rejestracji do Urzędu Spraw Wewnętrznych w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia pracy dla danego pracodawcy;

.                       •               pracodawca nie posiada kopii wypełnionego formularza wniosku; oraz

.                       •               pracodawca nadal zatrudnia daną osobę.

 

W razie orzeczenia kary, maksymalna grzywna dla pracodawcy wynosi
5000 GBP.

 

Po rozpatrzeniu wniosku Zespół Rejestracji Pracowników prześle pracodawcy kopię zaświadczenia o lub kopię listu odmownego.

Jeżeli pracodawca nie otrzyma kopii zaświadczenia o rejestracji danego pracownika w ciągu jednego miesiąca od zatrudnienia danej osoby, można skontaktować się z Zespołem Rejestracji Pracowników dzwoniąc pod numer 0114 259 6262 lub korzystając z faksu 0114 259 5961.

Dodatkowe wskazówki dla pracodawców można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii dla pracodawców 0845 010 6677 lub w Internecie: www.ind.homeoffice.gov.uk


 

 

Praca wakacyjna

Przyjmujemy zapisy do programu nauka i prac wakacyjna    Szczegóły

Info

Poniżej możesz zamówić pakiet informacyjny A-A First steps in the UK, który dokładnie odpowiada na takie pytania jak:

-jak i gdzie szukać pracy w Londynie + lista biur pośrednictwa pracy,

-czego unikać,

-jak przygotować się do rozmowy o pracę w Londynie (jakich ogólnych pytań możemy się spodziewać),  

-podatki i National Insurance 

Kliknij tutaj, aby zamówić pakiet, lub tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pakietu.

  

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup - Free calls to Poland -

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.