strona główna katalog kursów językowych jak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznie szkoły na mapach  jak rezerwować? promocje
               

 

 

W naszej ofercie: karty telefoniczne do Polski, tanie rozmowy do Polski, cheap calls to Poland, cheap international calls to Poland, tanie rozmowy telefoniczne z Polską, tanie rozmowy z Anglii  

Rozmawiaj z Polską za 2p/min. już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

   1. Wykręć z Anglii 24h/7 dni w tygodniu 0844 862 0023
   2. Następnie wprowadź swój numer stacjonarny w Polsce 0048..
   3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

4p/min na telefony komórkowe, komórki  - szczegóły

  AKTUALNOŚCI Z WIELKIEJ BRYTANII
 

DZIAŁ POD PATRONATEM PORTALU:


 

Za pomoc przy opracowaniu zagadnienia oraz fachową konsultację dziękujemy panu Piotrowi Grześkiewiczowi, Radcy Finansowemu w Ambasadzie RP w Londynie

Podwójne opodatkowanie - w pytaniach i odpowiedziach.

Najistotniejsze zagadnienia dotyczące tzw. podwójnego opodatkowania. Sprawdź, czy wiesz wszystko.
 

Sprawdź czy należy Ci się zwrot - kalkulator zwrotu


 

Nowa umowa podpisana!
Ministerstwo Finansów RP
Zmiana oznacza, że Polacy pracujący w WB nie będą musieli opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego z tego tytułu.

Co oznacza podwójne opodatkowanie?
Według polskiego prawa, osoba, której miejsce zamieszkania jest w Polsce, właśnie tam podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. To oznacza konieczność rozliczenia się z polskim Fiskusem ze wszelkich dochodów, bez względu na to, gdzie znajduje się źródło ich uzyskania. Według przepisów brytyjskich, wynagrodzenia z tytułu pracy podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.
Powstaje więc sytuacja, gdzie dochody uzyskane w WB podlegają opodatkowaniu w Polsce i w WB. W ten sposób dochodzi do podwójnego opodatkowania.

Co jest istotą Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Polska zawarła w 1976 r. Umowę z WB o unikaniu podwójnego opodatkowania, której celem jest właśnie uniknięcie podwójnego opodatkowania. Wg umowy dochody uzyskane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce, a podatek, który jest płacony w WB można odliczyć od podatku w Polsce. Podatek do zapłacenia w Polsce obliczamy w ten sposób, że do dochodów w WB doliczamy ewentualny dochód uzyskany w Polsce i następnie obliczamy podatek wg polskiej skali podatkowej i polskich progów podatkowych. Od tak wyliczonego podatku można odliczyć podatek zapłacony w WB.

Często podczas spotkań z Polakami pracującymi w WB pada propozycja, żeby umowę z WB wypowiedzieć i tym sposobem rozwiązać problem. Pomijając kwestie natury prawnej i dyplomatycznej, wypowiedzenie umowy nic by nie zmieniło, ponieważ wg polskich przepisów, jeżeli Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, w którym osiągnięty jest dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce (a o tym decyduje nie umowa, a ustawa o podatku dochodowym), wówczas stosuje się metodę unikania podwójnego opodatkowania taką, jaka przyjęta została m.in. w umowie z WB.

Dlaczego w sytuacji istnienia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wiele osób jest przekonanych, że muszą zapłacić dwa podatki?
Obowiązek rozliczenia się w Polsce i w WB jest często określany przez Polaków pracujących w WB jako podwójne opodatkowanie – ponieważ trzeba zapłacić podatek w WB oraz, niekiedy nie będąc tam nawet przez caly rok, trzeba zapłacić w Polsce znaczny podatek, a to tylko dlatego, że podlega się tzw. nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu w Polsce.

De facto nie ma podwójnego podatku – bo ten zapłacony w WB odlicza się od podatku w Polsce. Ostatecznie Polak pracujący w WB płaci podatek od dochodów osiągniętych w WB w takiej wysokości, jak gdyby miał ten dochód w Polsce i tylko tam go opodatkował.

Problem tkwi w tym, że polska skala podatkowa i progi podatkowe nie uwzględniają tego, że koszty utrzymania za granicą są wielokrotnie wyższe i nie ma w tej chwili mechanizmu niwelowania różnicy w ich wysokości.

Jakie są kryteria decydujące o konieczności rozliczenia się w Polsce?
Jedynym kryterium decydującym o tym, kto podlega nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu w Polsce jest miejsce zamieszkania. Umowa o unikaniu podowójnego opodatkowania mówi, że miejsce zamieszkania osoby jest tam, gdzie jest jej stałe miejsce zamieszkania.

Co oznacza stałe miejsce zamieszkania?
Polskie przepisy nie podają definicji miejsca zamieszkania. Należy interpretować to zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Art. 25 KC mówi, że miejscem zamieszkania jest to miejsce, gdzie osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Co to znaczy zamiar stałego pobytu?
Miejsce zamieszkania, aby mogło zostać uznane za stałe, musi być traktowane przez daną osobę w taki sposób, żeby można było stwierdzić, że osoba ta robi wszystko, co niezbędne, aby go mieć do dyspozycji w każdym czasie, a nie tylko tymczasowo. Często trudno jest określić miejsce stałego zamieszkania, stąd zgodnie z Umową o unikaniu podwójnego opodatkownia jeżeli osoba ma miejsce zamieszkania i w Polsce i w WB, to wówczas decydujące znaczenie ma to, z którym miejscem ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, czyli gdzie przeniosła swój ośrodek interesów życiowych.

Jak udowodnić, że przeniosło się swój ośrodek interesów życiowych z Polski do WB?
Niestety, nie ma katalogu rzeczy, spraw czy powinności, po wypełnieniu których, można by powiedzieć Urzędowi Skarbowemu, że zgodnie z polskimi przepisami należy uznać, że sprawy życiowe i gospodarcze zostały przeniesione do WB.

Przed wrześniem ubr. można było występować do swojego Urzędu Skarbowego o wydanie interpretacji własnego przypadku. Ponieważ urzędy interpretowaly bardzo podobne przypadki w różny sposób od września ubr. jedynym organem interpretujacym przepisy dotyczące Umów o podwójnym opodatkowaniu jest minister finansów.

Interpretacja ministra finansów
Można wystąpić do minister finansów o wydanie postanowienia w swojej sprawie, na co MF ma 6 miesiecy. Można opisać szczegółowo swoją sytuację i wtedy MF zdecyduje, czy podlega się obowiązkowi podatkowemu w Polsce czy nie. Wkrótce zostaną opublikowane pierwsze interpretacje dotyczące typowych przypadków (www.podatki.gov.pl) – będzie to bardzo pomocne Polakom pracującym zagranicą, ponieważ dzięki temu będą w stanie sami ocenić, czy podlegają obowiązkowi podatkowemu czy nie.

Co może uławić przekonanie Urzędu Skarbowego, że nie podlega się obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
Należy zrobić jak najwięcej, by przekonać US o tym, że przeniosło się ośrodek interesów życiowych do WB. Tam gdzie jest to możliwe, trzeba zebrać jak najwięcej dokumentów to potwierdzających. Żaden z elementów nie jest decydujący, ale ich grupa przedstawiona US może spowodować, że polski US uzna, że dana osoba nie ma obowiązku podatkowego w Polsce. Mogą o tym decydować takie rzeczy, jak:

 
 • Nieposiadanie mieszkania w Polsce,
   
 • Nieposiadanie małżonka lub dzieci w Polsce,
   
 • Nieposiadanie konta w Polsce,
   
 • Złożenie przed wyjazdem z Polski tzw. NIP-3, informującego o zmianie miejsca zamieszkania,
   
 • Nieregularne wizyty w Polsce,
   
 • Brak inwestycji w Polsce,
   
 • Nieposiadanie urlopu bezpłatnego z poprzedniego miejsca pracy na czas wyjazdu,
   
 • Status rezydenta podatkowego lub status rezydenta w WB.

  O stałym miejscu zamieszkania zagranicą nie decyduje czas, tylko charakter pobytu. Można przebywać w WB dwa lata i być wciąż na czas tymczasowy. Ale czas pobytu plus pozostałe elementy mogą już wskazywać, że na stałe przeniosło się swój ośrodek interesow życiowych do WB.

  Czy brak meldunku w Polsce może być znaczącym kryterium?
  Nie, meldunek nie ma większego znaczenia. Brak zameldowania może być tylko jednym z elementów sygnalizujących, że związki z Polska są słabsze. Meldunek jednak nie ma prawnego znaczenia w przypadku sytuacji podatkowej. Należy odróżnić miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania. Zameldowanie nie decyduje o miejscu zamieszkania, a o obowiązku podatkowym decyduje właśnie miejsce zamieszkania.

  Czy rezydencja podatkowa może być znaczącym kryterium?
  Rezydencja podatkowa brytyjska wskazuje jedynie na to, że ma się obowiązek podatkowy w WB, a to nie jest równoznaczne z brakiem obowiązku podatkowego w Polsce. Uzyskanie dokumentu rezydencji podatkowej w WB wraz z innymi dokumentami może być brane pod uwagę, ale samo uzyskanie dokumentu rezydencji podatkowej nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację podatkową w Polsce.

  Właśnie na tym polega problem – że posiada się rezydencję podatkową w obu krajach, czyli osiąga się jeden dochód podlegający dwóm rezydencjom podatkowym. Można przebywać cały rok poza Polską i nabyć po 183 dniach brytyjską rezydencję podatkową, ale to tylko oznacza, że według brytyjskich przepisów ma się brytyjską rezydencję podatkową i być może jednocześnie polską, o czym z kolei decydują polskie przepisy podatkowe, regulujące tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, o czym była mowa wcześniej.

  Czy osoby przekonane, że ich ośrodek interesów życiowych jest w Wielkiej Brytanii powinny poinformować o tym Urząd Skarbowy?
  Nie ma obowiazku informowania US o tym, że nie ma się obowiązku podatkowego. Wysłanie takiej informacji do US jest ujawnieniem swojej sytuacji podatkowej, uzyskiwania dochodów zagranicą. US nie ma obowiązku analizowania, ani weryfikowania takiej sytuacji.

  Ponadto wysłanie takiej informacji i brak reakcji ze strony US wcale nie będzie oznaczał akceptacji. US może poprosić o udowodnienie, że się tego obowiazku nie ma i dlatego należy zrobić wszystko, żeby być w stanie to udokumentować.

  Kogo dotyczy obowiązek rozliczenia się w Polsce?
  Wielu Polaków jest w UK tymczasowo i zamierza wrócić do Polski. Właśnie ci, którzy przyjeżdżają tutaj na jakiś czas, by zarobić i odłożyć pieniądze, a potem wrócić i np. zainwestować w Polsce, mają obowiązek podatkowy.

  Jak sie rozlicza podatek dochodu osiągniętego w WB?
  Z podatku dochodowego zwolnione jest 30 diet, czyli 960 funtów rocznie. Pozostały dochód osiągnięty w WB przelicza się na złotówki wg kursów z dnia otrzymania wynagrodzenia. Jeśli otrzymuje się je na konto w banku brytyjskim, to wg kursu stosowanego przez ten bank, jeśli nie na konto to wg średniogo kursu NBP w dniu otrzymania wynagrodzenia. Od tak przeliczonego na zł przychodu odlicza się koszty uzyskania przychodów (1227 zł w skali całego roku). Od tego dochodu oblicza się podatek wg polskiej skali podatkowej i polskch progów podatkowych.

  Jeśli ma się współmałżonka to można się wspólnie rozliczyć, co ma największy sens wtedy, kiedy pojawia się różnica w dochodach małżonków, gdyż wówczas zmniejszy się obciążenie podatkowe. Od obliczonego podatku odejmuje się podatek zapłacony w WB, który tak samo jak wynagrodzenie oblicza się wg kursu z dnia, w którym podatek zapłacono (czyli wtedy kiedy wynagrodzenie jest wypłacane). W większości przypadków okazuje się, że należy podatek zapłacić w Polsce. Wówczas należy do 2 maja złożyc PIT-36 i wysłać podatek do US.

  Oczywiście można też odliczyć od podatku wszelkie odpisy przysługujące w Polsce, z tym, że nie można odliczyć składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne zapłaconej w WB. Ale np. jeśli miało się w Polsce internet, kupiło materiały budowlane, czy wykonało się remont, to jeszcze w tym roku można odliczyć. To odliczenie dotyczy jedynie kosztów poniesionych w Polsce.

  Czy osoby rozliczające się w Polsce będą miały możliwość przedłużenia czasu rozliczenia?
  Nie. Różnica pomiędzy rokiem podatkowym polskim i brytyjskim nie interesuje polskiego US. W Polsce rozlicza się dochody uzyskane w roku kalendarzowym. Wysokość podatków zapłaconych w roku kalendarzowym 2005 można ustalić różnymi sposobami – na payslipach czy wyciągach. Księgowa lub pracodawca powinien być w stanie przygotować zestawienie stwierdzające, ile w roku kalendarzowym odciągnięto podatku i zapłacono.

  Co w sytuacji gdy przez część czasu pracowało się w Polsce, a część w WB?
  To jest najprostszy przypadek. Wówczas oczywiste jest, że trzeba zeznanie podatkowe złożyć w Polsce. Mechanizm rozliczenia jest podobny jak w PIT-36: należy podać jedne i drugie dochody, obliczyć je, odliczyć podatek zapłacony w WB, odliczyć składki zdrowotne i społecznie zapłacone w Polsce. Ewentualnie odliczyć ulgi podatkowe w Polsce i policzyc podatek.

  Czy należy składać dodatkowe dokumenty poza PIT-36?
  Jeśli jest to rozliczenie roczne to tylko PIT-36.
  Jeśli osoba wróciła w trakcie roku podatkowego, to musi złożyć do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym wróciło się do Polski PIT-53 i zapłacic zaliczkę na podatek od dochodu uzyskanego w WB.

  PIT-53 to jest 1 strona. PIT-36 to są 4 strony bardzo uproszczone. Pit stworzono z myślą o osobach pracujących zagranicą, gdzie jest wytłumaczone wszystko, co należy zrobić. W tej chwili jest dużo programów komputerowych automatycznie wyliczających podatek.

  Co grozi w razie nierozliczenia się z US?
  Jeśli US uzna, że dana osoba może mieć dochody, których nie ujawniła, to wówczas może wezwać ją do siebie, żeby sprawę wyjaśnić. Jeśli ktoś wróci do Polski i zacznie np. inwestować to w ten sposób udowodni, że miał dochody, których nie ujawniał. I tu naraża się na odpowiedzialność karno-skarbową. By tego uniknąć należy rozliczyć się z US lub wyjaśnić swoją sytuację podatkową. Zaniedbanie tego może skutkować problemami z Urzędem Skarbowym.

  Za pomoc przy opracowaniu zagadnienia oraz fachową konsultację dziękujemy panu Piotrowi Grześkiewiczowi, Radcy Finansowemu w Ambasadzie RP w Londynie
   
 • Dochód osiągnięty za granicą
  Jarosław Koźmiński

  Prezydent ratyfikował konwencję między Polską a Wielką Brytanią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Nowymi przepisami objęci będą podatnicy rozliczający się za 2007 rok w 2008 roku.  Z konsulem Michałem Mazurkiem rozmawia Jarosław Koźmiński

  Prezydent Lech Kaczyński ratyfikował przed miesiącem konwencję między Polską a Wielką Brytanią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Nowymi przepisami objęci będą podatnicy rozliczający się za 2007 rok – w 2008 roku. – Konwencja ta została podpisana w Londynie 20 lipca ubiegłego roku, w październiku i listopadzie ratyfikowały ją Sejm i Senat.

  W dniu 27 grudnia konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych ratyfikował Prezydent RP. Nowa Konwencja, która zastąpi umowę z dnia 16 grudnia 1976 r (Dz.U. z 1978r. Nr 7, poz.20), weszła w życie z dniem 27 grudnia ubiegłego roku, a jej postanowienia będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu (lub po dniu) 1 stycznia 2007 roku.

  Dotychczas obowiązywała umowa zawarta trzydzieści lat temu, w diametralnie odmiennej sytuacji politycznej i gospodarczej Polski.
  Umowa zastępuje dotychczas obowiązującą umowę z 1976 r. Skutkiem otwarcia rynku pracy w Zjednoczonym Królestwie jest stale zwiększająca się emigracja obywateli polskich do Wielkiej Brytanii. Stosowane dotychczas metody unikania podwójnego opodatkowania, stosownie do dotychczas obowiązującej umowy, stanowiły znaczące utrudnienie dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Ich zarobki obciążono podatkami zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce – w efekcie sytuacja tych polskich pracowników jawiła się jako niekorzystna w stosunku do Polaków, którzy podjęli prace w innych krajach, np. w sąsiedniej Irlandii.

  Ze względu na różnice w stosowanych progach i stawkach podatkowych między Polską a Wielką Brytanią polscy pracownicy, po zapłaceniu podatku w Zjednoczonym Królestwie, musieli dopłacać podatek w Polsce. Spowodowało to wiele protestów w środowisku polskich pracowników a także szereg interwencji i interpelacji kierowanych pod adresem posłów na Sejm RP i do senatorów.

  Najważniejszą zmianą przewidzianą w nowej Konwencji jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania.
  Dotychczasową metodę odliczenia proporcjonalnego zastąpiono metodą wyłączenia z progresją co oznacza, że osoby mające w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, natomiast pracujące w Zjednoczonym Królestwie nie będą musiały opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego z tego tytułu. Nowa umowa zrówna sytuację podatkową takich osób z sytuacją polskich podatników w większości państw UE.

  Umowa ta stosuje zasadę wyłączenia z progresją. Podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce, ale pracujący w Wielkiej Brytanii, powinni się rozliczyć z fiskusem w naszym kraju.
  Nowa umowa wprowadza metodę wyłączenia z progresją jako metodę obliczania podatków. Metoda ta polega na tym, że państwo w którym podatnik ma, dla celów podatkowych, miejsce zamieszkania, wyłącza z opodatkowania te jego przychody, które, zgodnie z umową, mogą być opodatkowane w państwie źródła. Wyłącza sie z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od postałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem uzyskanym za granicą.

  Zdecydowana większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę przewiduje metodę wyłączenia z progresją jako metodę unikania podwójnego opodatkowania (np. również w umowie z Irlandią).
  Konwencja wprowadza więc znacznie korzystniejsze od dotychczasowych zasady opodatkowania dochodów osób pracujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

  Dodać jeszcze trzeba, że przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli – po pierwsze – osiągnie w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, po drugie – będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących.

  Liczbę Polaków pracujących na Wyspach zarejestrowanych w brytyjskim Home Office ocenia się na 250 tys. Nieoficjalnie mówi się o dwu- nawet trzykrotnie większej liczbie, ponieważ nie ma prawnego obowiązku rejestracji. Podsumowując – co dla tych wszystkich wprowadza nowa umowa?
  Powtórzę, że nowa umowa przewiduje tzw. metodę wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii będzie w Polsce zwolniony od podatku. Będzie natomiast wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w Polsce.

  Trzeba pamiętać, że nowymi przepisami objęci będą podatnicy w 2008 roku a rozliczający się za rok 2007.

   


   

   
   

  INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

  PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

  Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

  - Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup - Free calls to Poland -

  Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

  - Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

    

  Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
  Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
  Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.