image

image

Formularz rezerwacji kwater
1. wypełnij formularz,
2. w ciągu kilku godzin (maks. 24) otrzymasz kosztorys
3. potwierdzasz kosztorys, oraz dokonujesz opłaty na podstawie faktury
Dane osobowe 
Imię:
 
Nazwisko: 
Data urodzenia:
 
Wykształcenie:
 
Zawód:
 
Dane kontaktowe 
Ulica: 
Miejscowość:
 
Kod pocztowy:
 
Telefon:
 
Email:
 
Paszport 
Obywatelstwo 
Nr paszportu/dowodu: 
Data wystawienia: 
Proszę podać datę przyjazdu i rodzaj zakwaterowania:
Data przyjazdu 
Data wyjazdu: 
Ilość osób: 
Ilość nocy: 
Rodzaj zakwaterowania: 
Legenda:
BB = pokój + śniadanie HB = pokój + śniadanie + kolacja
SC = pokój z dostępem do kuchni
Rodzaj pokoju: 
Jetsem osobą: 
Posiadam alergie na żwyność: 
Posiadam alergie na zwierzęta: 
  
Regulamin procesu rezerwacji 


W niniejszym regulaminie ustala się następujące definicje:


a) Kupujący - osoba, która drogą elektroniczną dokonała rezerwacji zakwaterowania
b) Sprzedający - Britannia z siedzibą: 1 Rathbone Place London W1T 1HH
c) polska-anglia ltd. - przedstawiciel Sprzedającego
d) Formularz zgłoszeniowy - formularz umieszczony na stronie www.polska-anglia ltd.
e) Umowa - potwierdzona przez Sprzedającego, na warunkach niniejszego regulaminu i formularza zgłoszeniowego, rezerwacja zakwaterowania przez danego Kupującego.
f) Koszt rezerwacji - kwota 30 GBP
g) Pierwsza wpłata - koszt zakwaterowania wraz z kosztem rezerwacji, określona w formularzu zgłoszeniowym

1. Umowa określa warunki rezerwacji mieszkania. Umowa wchodzi w życie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3. polska-anglia ltd. jest pośrednikiem Sprzedajacego. Oznacza to, że Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Uczestnikiem i zawiera pełne warunki rezerwacji. Ponieważ Umowa jest pomiędzy Sprzedającym i Uczestnikiem wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące zakwaterowania powinny być kierowane do Sprzedającego. Pełne dane kontaktowo adresowe przesyłamy wraz emailem potwierdzającym rezerwację. Umowa ze Sprzedającym zostanie przesłana do zatwierdzenia przez Uczestnika drogą elektroniczną wraz z podsumowaniem zamówienia.

2. polska-anglia ltd. zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności rezerwacyjnych w wybranej przez UCZESTNIKA kwaterze i uzyskania dla niego niezbędnych dokumentów, umożliwiających skorzystanie z kwatery.

3. Warunkiem rezerwacji jest dostarczenie wypełnionego formularza i innych wymaganych dokumentów. Opłata przelewem bankowym musi być otrzymana przez nas 3 dni przed przyjazdem - nie dotyczy ofert 'last minute'. Jeżeli opłaty nie zostaną uiszczone na 3 dni przed przyjazdem polska-anglia ltd. rezerwuje prawo do odwołania rezerwacji z pobraniem ustalonych opłat administracyjnych - nie dotyczy ofert 'last minute'.

4. Ceny kwater podane są w funtach brytyjskich. polska-anglia ltd. przedstawi KUPUJĄCEMU kosztorys wyjazdu w celu ułatwienia dokonania pełnej opłaty. Brak takiego kosztorysu lub błąd rachunkowy nie stanowi podstawy do braku wpłaty należnej kwoty.

5. W przypadku decyzji KUPUJĄCEGO o zmianie szkoły, terminu rezerwacji kwatery, opcji dodatkowych, transferu do/ze szkoły, środka transportu itp. po dokonaniu odpowiednich rezerwacji i wykupieniu biletu/ubezpieczenia przez polska-anglia ltd., ewentualne koszty naliczone z tego tytułu przez szkołę/przewoźnika/ubezpieczyciela obciążają KUPUJĄCEGO. Powyższe zmiany przyjmowane będą tylko w formie pisemnej pod rygorem ich nieuwzględnienia. polska-anglia ltd. zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty za dokonanie zmian.

9. polska-anglia ltd. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w podróży, utratę bagażu i inne szkody wynikłe z realizacji przewozu przez przewoźnika. Ubezpieczenie bagażu i OC jest obowiązkiem przewoźnika, warunki te są określone w ogólnych warunkach przewozu.

7. polska-anglia ltd. nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przez KUPUJĄCEGO paszportu, biletu, pieniędzy oraz innych rzeczy będących w jego posiadaniu.

8. KUPUJĄCY sam opłaca koszty przejazdu z miejsca zakwaterowania do szkoły.

9. Nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku karnego usunięcia KUPUJĄCego z kursu lub z kwatery, w przypadku drastycznego naruszania regulaminu pobytu.

Uwaga: zwrot wniesionych opłat za zakwaterowanie nie przysługuje w przypadku odwołania rezerwacji w trakcie pobytu.

10. UCZESTNIK jest odpowiedzialny materialnie za szkody spowodowane przez siebie w czasie wynajmu.

11. PRZYJAZD DO KWATERY możliwy jest tylko w godzinach 7.00-23.00.

12. KUPUJĄCY zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu oraz norm zachowania obowiązujących na terenie szkoły i w miejscu zakwaterowania.

13. polska-anglia ltd. zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach prawo odwołania rezerwacji lub zmiany warunków lub lokalizacji zakwaterowania z przyczyn niezależnych od siebie, o czym poinformuje UCZESTNIKA kursu.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego Wielkiej Brytanii.

  
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję  Regulamin procesu rezerwacji

 


Dodatkowe informacje:

 

Polityka prywatności

Uwaga: po wysłaniu formularza otworzy się okno potwierdzające prawidłowe przesłanie danych.

Jak nas znalazłeś:

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych teraz i w przyszłości w celach związanych z dokonywaniem czynności rejestracyjnych, marketingowych, reklamy oraz umieszczania ich w bazie danych polska-anglia ltd. oraz innych firm biorących udział w tym procesie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, pozy. 926 z 2002r. z późn. zmianami) oraz na przesyłanie mi informacji handlowej przez te podmioty za pomocą poczty poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz 1204). Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

image