REGULAMIN USŁUGI ZAKWATEROWANIA

Language Academy London z dnia 24.03.2004 r.


 
§ 1 [ definicje ]

W niniejszym regulaminie ustala się następujące definicje:


a) Kupujący - osoba, która drogą elektroniczną dokonała rezerwacji zakwaterowania
b) Sprzedający - Language Academy London z siedzibą: 125 High Holborn,
London, WC1V 6QA
c) polska-anglia.co.uk - przedstawiciel Sprzedającego
d) Formularz zgłoszeniowy - formularz umieszczony na stronie
     www.polska-anglia.co.uk
e) Umowa - potwierdzona przez Sprzedającego, na warunkach niniejszego regulaminu i formularza zgłoszeniowego, rezerwacja zakwaterowania przez danego Kupującego.
f) Koszt rezerwacji - kwota 30 GBP
g) Pierwsza wpłata - koszt zakwaterowania wraz z kosztem rezerwacji, określona w formularzu zgłoszeniowym

 
§ 2 [ przedmiot umowy ]


Regulamin reguluje sposób zakupu i warunki zakwaterowania w mieszkaniach dzielonych Sprzedającego zgodnie z Umową, na określony przez Kupującego i Sprzedającego okres, po uzgodnionej cenie i warunkach płatności.

 
§ 3 [ sposób dokonywania rezerwacji ]


Sprzedający rezerwuje dla Kupującego zakwaterowanie w pokojach dwu lub trzy osobowych.

Jeżeli rezerwowany okres zakwaterowania nie jest dłuższy niż 3 tygodnie Kupujący opłaca je z góry dokonując pierwszej wpłaty na konto firmy polska-anglia.co.uk, która zobowiązana jest do przekazania całej kwoty Sprzedającemu.

W przypadku rezerwacji na dłuższe okresy opłacenie zakwaterowania na co najmniej 3 tygodnie oznacza prawo Kupującego do przedłużenia pobytu w domu studenckim.

Zapłata za każdy kolejny tydzień pobytu następuje z góry wg aktualnego cennika w każdy piątek z dwutygodniowym wyprzedzeniem i będzie płatna przez Kupującego bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Sprzedającego znajdującego się pod adresem:

154 Chobham Road
London, E15 1LZ

 
§ 4 [ pierwsza wpłata ]


Płatności pierwszej wpłaty oraz depozytu należy dokonać na konto polska-anglia.co.uk

 
§ 5 [ dane bankowe ]


Przedstawiciel Sprzedającego: polska-anglia.co.uk

Bank: Bank of Scotland Adres banku: Business Banking, 2nd Floor, Kintail House, Beechwood Park, Inverness, IV2 3BW, United Kingdom
Nazwa rachunku: polska-anglia.co.uk Numer rachunku: 06034628 Numer banku (Sort Code): 12-24-82 Swift Code: BOFSGB2S IBAN: GB20 BOFS 1224 8206 0346 28 SWIFT BIC: BOFSGBS1BBB

§ 6 [ wypowiedzenie umowy ]


Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia zakwaterowania bez podania przyczyny w formie pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem 14 - sto dniowego terminu wypowiedzenia upływającego na koniec tygodnia (niedziela).

Jeżeli Kupujący pisemnie zrezygnuje z rezerwacji w terminie na 14 dni przed datą rozpoczęcia zakwaterowania jest on uprawniony do zwrotu całości kosztu zakwaterowania - jedyną kwotą, która nie będzie podlegać w tym przypadku zwrotowi jest koszt rezerwacji, który zostanie zatrzymany przez sprzedającego jako opłata manipulacyjna.

Jeżeli Kupujący pisemnie zrezygnuje z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zakwaterowania jest on uprawniony do zwrotu kosztów zakwaterowania po potrąceniu kosztów jednego tygodnia zakwaterowania oraz kosztów rezerwacji, które to kwoty zostaną zatrzymane jako opłata manipulacyjna.

 
§ 7 [ wypowiedzenie umowy w szczególnych wypadkach ]


W przypadku, gdy Urząd Emigracyjny Wielkiej Brytanii (Home Office) odmówi Kupującemu prawa do wjazdu do UK, Kupujący ma w drodze wyjątku prawo, pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pisemnie Akademii Języka wraz z dostarczeniem oryginału listu wydanego przez urząd emigracyjny, do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia, co oznacza, iż otrzymuje zwrot wszelkich kwot po potrąceniu należności za pierwszy tydzień zakwaterowania oraz kosztu rezerwacji.

 
§ 8 [ forma umowy ]


Kupujący wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną. Wszelkie oświadczenia stron związane z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przekazywane drogą elektroniczną, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

 
§ 9 [ akceptacja umowy ]


Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego polska-anglia.co.uk przystępuje niezwłocznie do uzgadniania z Kupującym konkretnego terminu rezerwacji zakwaterowania.

Po uzgodnieniu warunków rezerwacji polska-anglia.co.uk przesyła Kupującemu ostateczną wersję formularza zgłoszeniowego na adres e-mail podany przez klienta.

Kupujący akceptuje ostatecznie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem zakwaterowania poprzez kliknięcie w link znajdujący się w mailu z prośbą o zatwierdzenie formularza po słowach: "Kliknij aby zatwierdzić"

Z tym momentem uważa się umowę za zawartą drogą elektroniczną.

Kupujący jest zobowiązany w terminie określonym w formularzu zgłoszeniowym do:
- zapłaty pierwszej wpłaty na konto określone w § 5
- niezwłocznego przesłania (faksem) firmie polska-anglia.co.uk poświadczenia powyższej wpłaty.

Uzgodniona rezerwacja jest ważna wyłącznie z dowodem wpłaty należności określonej w formularzu zgłoszeniowym.

 
§ 10 [ sposób wykorzystania zakwaterowania ]


Zakwaterowanie będące przedmiotem umowy nie może być wykorzystane przez Kupującego dla innych celów niż edukacyjne.

 
§ 11 [ obowiązki kupującego ]


Kupujący winien zaopatrzyć się na własny koszt we wszystkie dokumenty bezpośrednio związane z jego osobą (np.: paszport, wiza, ubezpieczenie). Sprzedający gwarantuje usługę wyłącznie bezpośrednio związaną z zakupem zakwaterowania. Z umowy wyłącza się wszelkie pośrednie usługi (np. przewóz, wyżywienie).

Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu oraz norm zachowania obowiązujących w miejscu zakwaterowania. W razie ich przekroczenia Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia miejsca zakwaterowania.

W razie braku dokonania opłaty za kolejne tygodnie zakwaterowania w terminie przewidzianym w § 3 Kupujący jest zobowiązany do opuszczenia miejsca zakwaterowania w terminie dwóch tygodni.

Okresy zakwaterowania liczone są w terminach tygodniowych, od niedzieli od godz.
12°°, z tym że ostatni tydzień zakwaterowania kończy się w sobotę o godz. 18°° czasu lokalnego. Kupujący zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Sprzedającego godziny zdania pokoju. Do tej godziny Kupujący zobowiązany jest do opuszczenia wraz z bagażami zajmowanych pomieszczeń.

Warunkiem udostępnienia zarezerwowanych pomieszczeń jest wpłacenie depozytu w wysokości 25 GBP przy pierwszej wpłacie. Depozyt zostaje zwrócony po opuszczeniu pomieszczeń przez Kupującego, po podpisaniu przez Sprzedającego protokołu ich zdania. Stwierdzenie braków w wyposażeniu, uszkodzenia zajmowanych pomieszczeń lub nie zdanie kluczy daje prawo Sprzedającemu do zatrzymania depozytu. Odbiór depozytu następuje w Biurze Obsługi Klienta, lub przelewem na konto podane przez Kupującego.

 
§ 12 [ reklamacje ]


Kupujący ma prawo składać reklamacje co do wykonania niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powstania zdarzenia. W reklamacji należy szczegółowo opisać zdarzenie będące jej podstawą.

 
§ 13 [ odstąpienie od umowy ]


Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia Kupującego i zwraca mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać przyjętego na siebie umową zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia umówionego świadczenia może on zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego o tej samej jakości i przeznaczeniu za tę samą cenę. Kupujący w takim przypadku ma prawo do nie przyjęcia świadczenia i do odstąpienia od umowy.

 
§ 14 [ rozwiązanie umowy ]


W razie nie dokonania pierwszej wpłaty w terminie określonym w formularzu zgłoszeniowym, Kupujący i Sprzedający ustalają wspólnie sposób wypełnienia umowy. W razie braku porozumienia umowę uważa się za rozwiązaną w powyższym terminie.


 
§ 15 [ dane osobowe ]


Kupujący oświadcza, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe są pełne i prawdziwe oraz, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych w celu dokonania czynności będących przedmiotem umowy oraz dla celów reklamowych przez wszystkie podmioty zaangażowane w ich realizację, w tym przez firmę polska-anglia.co.uk zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883 oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Dz. U. z 2002r.nr 144 poz. 1204

 
§ 16 [ postanowienia końcowe ]


Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
Umowa oraz rokowania w sprawie jej zawarcia podlegają prawu angielskiemu.
Wszelkie spory pozostające w związku z umowa rozstrzygane będą przede wszystkim polubownie, a następnie przez sąd powszechny.
Adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie jest adresem do korespondencji.
Adres Kupującego podany w formularzu zgłoszeniowym jest adresem do korespondencji.
Do czasu pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję wysłana na podany adres uważa się za wysłaną na adres aktualny.

 
§ 18 [ obowiązywanie ]


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.03.2004.

Powrót